نقش فرش در دکوراسیون داخلی چیست؟

نقش فرش در دکوراسیون داخلی چیست؟ از آنجاییکه فرش های [...]